قسمت اول (باتری)

1-    جنس باتری موبایل های جدیداز چیست؟
الف- ni-cd             ب-metal hydrate               ج-    ni-metal          د-   li-lon    
2-کدام نوع باتری به لحاظ کارکرد و مدت زمان نگه داشتن شارژ بهتر است ؟
الف-نیکل – کادمیم        ب- لیتیوم – یون      ج- کربن – آلیاژ      د- نیکل – متال هیدرات
3- نام واحد اندازه گیری ظرفیت باتری چیست ؟
الف- ma           ب-mah        ج –mas             د- mah
4- ولتاژ نامی باتری  گوشی موبایل جند ولت است ؟
الف- 4/2 تا 2/3 ولت        ب- 6/3 تا 9/3 ولت        ج- 6/3 تا 2/4 ولت        د- 2/3 تا 2/4 ولت
5- یک باتری mah  500 برای مدت دو ساعت چه توانایی جریان دهی دارد ؟
الف –mah 500         ب- mah 1000         ج- mah  2000            د- mah  250     
6-در باتری  چند نوع پایانه کنترلی و خروجی  وجود دارد ؟
الف- 1         ب- 2               ج- 3                   د – 4
7- نام پایه های اتصال باتری به گوشی موبایل کدام گزینه است ؟
الف- پایه مثبت و منفی                                   ب- پایه مثبت و منفی و reset                                                    ج-  پایه bsi-btemp                                        د- پایه های bsi-btemp و مثبت و منفی
8-کدام یک از گزینه های زیر پایه باتری محسوب نمی شود؟
الف-vbatt             ب-rtc                       ج-btemp                     د-gnd-bsi 
9-کارپایه btempدر باتری چیست؟
الف-جلو گیری از خالی شدن شارژ باتری                 ب-اعلام اتصال  باتری به تلفن همراه
ج-اندازه گیری دما باتری                                    د- گزینه الف و ب
10-تغیرات دما در باتری توسط پایه btempبه چه قطعه منتقل می شود؟
الف-betty         ب-rf                           ج-rtc                           د-retu
11-کدام پایه وجود باتری را روی تلفن همراه  کنترل می کند؟
الف-btemp                      ب-ntc                     ج-bsi                د-vbatt
12-در صورت ضعیف بودن باتری در تلفن همراه کدام پایه هشدار می دهد؟
الف-power                     ب- gnd                    ج-bsi                 د-btemp
13-پایه های باتری(در گوشی نوکیا)به ترتیب کدام هستند؟
الف- منفی .btemp.bsi ،مثبت                            ب-منفی.bsi.btempمثبت
جbtemp.bsi.منفی.مثبت                                    د-btemp.مثبت.منفی.bsi
14-بعد از گرم شدن باتری مقدار مقاومت کدام پایه تغیر می کند؟
الف-مثبت                       ب- منفی                      ج-bsi                 د-btemp
15-کدام مورد از عیب های اصلی باتری محسوب نمی شود؟
الف-تخلیه سریع باتری                                      ب-خواب الکتریکی
ج- قطعی در مدار باتری وخاموشی دستگاه               د- ریستارت شدن دستگاه
16-وظیفه پایه bsi در باتری چیست؟
الف-تشخیص اتصال  باتری                              ب- شناسایی نوع باتری      
ج-تشخیص مقدار دما باتری                               د- گزینه الف و ب
17-علت شارژنشدن باتری چیست؟
الف-خرابی مقاومت آزمایش شارژ                            ب- سوختگی ICشارژ
ج-خرابی مقاومت NTC                                         د- همه موارد
18-در چه صورتی باتری دچار خواب الکتریکی می شود؟
الف-در صورت استفاده نکردن باتری به مدت طولانی
ب-در صورتی که ولتاژباتری در اثر عدم شارژ کمتر از مقدار نوشته بر روی آن شود
ج-در صورت که ولتاژباتری بیشتر ازمقدار نوشته شده روی آن باشد
د-گزینه الف و ب
 
19-چه موقع باتری تلفن همراه به صورت شارژ کامل در می آید؟
الف-هنگامی که عبارتCHARGINGبر روی LCDظاهر شود
ب-هنگامی که موبایل روشن باشد وعبارت BATTERY FULLبر روی LCDظاهر شود
ج-هنگامی که ولتاژ باتری به میزان ماکزیمم (2/4 ولت) برسد
د-گزینه ب و ج
20-جنس باتری پشتیبان از چیست؟
الف-نیکل-کادیمیم                 ب-لیتیم                    ج-نیکل-هیدرات               د-نیکل
21-کدام یک از پایانه های باتری مستقیما بهICتغذیه وصل می شود؟
الف-BSIوBTEMP               ب-منفی                   ج-مثبت                         د-BSI
22-در گوشی های نوکیامقدار اهم مقاومت NTC معمولا چقدر است؟
الف-ΩK 10                      ب-ΩK 1                  ج-ΩK 47                     د-ΩK 7/4
23-برای شوک دادن به باتری چه ولتاژی لازم است؟
الف-3تا 4 ولتDC               ب-4تا5ولتDC           ج-7تا5/7ولتDC           د-8تا5/8ولتDC
24-تنظیمات ولتاژ و جریان منبع تغذیه برای شوک دادن به باتری چقدر است؟
الف- 5/7ولت.5/0آمپر         ب-7/3ولت.1آمپر          ج-5/7ولت.1آمپر          د-7/3ولت.5/0آمپر
25-در مدار شارژ مقاومتNTC به کدام IC متصل شده است؟
الف-ICشارژ                     ب-ICتغذیه                  ج-IC CPU                  د-ICحافظه
​​​​​​​

قسمت دوم (سیم کارت)

 
1-اجزاء یک سیم کارت شامل چه مداری نیست؟
الف- CPU                ب-E2PROM                     ج-RAM                     د-کریستال
2-در سیم کارت تلفن همراه چه اطلاعاتی ذخیره نمی شود؟
الف-pin,puk       ب-شماره سریال سیم کارت         ج-شماره تلفن                د-راه انداز گوشی
3-سیم کارت دارای چند پایه است؟
الف-5                   ب-6                        ج-7                         د-8
4-کدام گزینه اسامی پایه های سیم کارت را نشان میدهد؟
الف-SDA.VCC. NC.GND.RST.CLK        ب-VCC.GND.PCM.SDA.SCL
ج-SCL.VPP.VCC.NC.PCM                   د-SDA.PWM.VPP.VSS.GND.RST
5-کدام گزینه در مورد خرابی سخت افزار سیم کارت صحیح است ؟
الف- در صورت خرابی سیم کارت دستگاه آنتن نمیدهد   
 ب-در صورت خرابی سیم کارت دستگاه روشن نمیشود
ج- در صورت خرابی سیم کارت پیام درج سیم را داریم
 د- در صورت خرابی سیم کارت گوشی ریسارت میشود
6-در پایه های سیم کارت چند پایه تغذیه وجود دارد؟
الف-1                    ب-2                    ج-3                      د-4 
7-کدام یک از گزینه های زیر از پایه های سیم کارت نیست؟
الف-BOOT            ب-CLK               ج-RESET            د-DATA
8-کدام گزینه معرف نام قفل امنیتی سیم کارت میباشد؟
الف-LOCK            ب-IMEI             ج-PIN CODE         د-PIN.PUK
9- PIN1و PIN 2 به ترتیب مربوط به کنترل چه قسمت هایی می شوند؟
الف-کد امنیتی سیم کارت و کد امنیتی گوشی       ب-کد امنیتی سیم کارت و کد ایجاد محدودیت در تماس
ج-کد امنیتی گوشی و کد امنیتی سیم کارت          د-کد ایجاد محدودیت در تماس و کد امنیتی سیم کارت
10-pin1 برای چه منظوری است؟
الف-محافظت سیم کارت        ب- تنظیمات گوشی      ج- محافظت گوشی       د-قفل کردن گوشی
11-کدpukچند رقمی است؟
الف-1                    ب-3                    ج-5                        د-8
12-PUK1 مربوط به................است؟
الف-قفل کردن سیم کارت      ب-فایل تغییر زبان      ج-قفل کردن گوشی     د-باز کردن قفل سیم کارت
13-کدام کد مربوط به امنیتی کردن گوشی در گزینه محدودیت تماس ها است؟
الف-PIN1               ب-PIN2                ج-PUK                د-CODE CARD
14-PIN1چیست؟
الف- قفل منو تلفن          ب-قفل امنیتی سیم کارت          ج-قفل شماره گیری           د-کدRESET
15-PINوPUKدر کجا ذخیره می شوند؟
الف-FLASH MEMORY                ب-RAM                ج-SIM                 د-IMSI
16-کدام کد امنیتی سیم اگر 4بار اشتباه وارد شود باعث سوختن سیم کارت می شود؟
الف-PUK                      ب-SIM CODE               ج- PIN              د-PASSWORD
17-کد PIN 2 مربوط به چیست؟
الف-قفل سیم کارت                           ب- محدودیت امکانات شبکه
 ج- باز کردن سیم کارت                    د-باز کردن گوشی
18-پین کد در کدام قسمت ذخیره می شود؟
الف-CPU               ب-در حافظه سیم کارت           ج-FLASH             د-در حافظه گوشی
19-PIN1 چند رقم دارد؟
الف-4         ب-6         ج-8        د-5
20-پیام خطای sim not valid مربوط به چیست ؟
الف-خرابی مدار سخت افزاری سیم کارت                  ب- خرابی سیم کارت
ج- خرابی نرم افزار قفل شبکه  دستگاه                      د-همه موارد صحیح است  
21-برای ورود به منو های خاص گوشی و تنظیمات مخفی از کدام رمز عبور استفاده می شود؟
الف-PIN1            ب-PIN2                   ج-PUK1                   د-PUK2
22- به رمز سد شکن شخص چه می گویند؟
الف-PASSWORD SECURITY       ب-PIN         ج-CODE SECURITY      د-PUK
23- شماره سریال سیم کارت چه نام دارد ؟
الف-pin                    ب-imsi                     ج-imei                      د-msi
24-با استفاده از کدام یک از کد ها ی زیر می توان کد PIN را تغییر داد؟
الف-#06#*                  ب-#1234#*                 ج-#0000#*                 د-هیچکدام
25-پین کد را از چه طریقی می توان باز کرد؟
الف-RESETوUNLOCK    ب-باکس UNIVERSAL     ج-قفل شکن مخصوص   د-PUK​​​​​​​

​قسمت سوم عیب یابی

1-    دليل شارژ نشدن باتري چيست؟
الف(خرابي در مقاومت آزمايش شارژ                     ب(خرابي آداپتور
ج(خرابي مقاومت NTC                                     د(همه موارد
2-    گوشي روشن مي شود،ولي با دست زدن به هر كليدي خاموش مي گردد.علت چيست؟
الف(كليد روشن/خاموش اتصال كوتاه شده است                          ب(خرابي باتري
ج(شارژر                                                                                        د(  Power AMP
3-    علت مشاهده پيغام Contact service چيست؟
الف( مشكل سخت افزاري عدم ارتباط UEM,CPU                    ب(مشكل نرم افزاري
ج(فقط مشكل سخت افزاري                                                       د(الف و ب
4-     اگر بعد از پيغام Insert SIM ،پيغام Contact service ظاهر شود،ايراد چگونه برطرف مي شود؟
الف(استفاده از باكس و نرم افزار                                      ب( تعويض آي سي FLASH
ج( تعويض سيم كارت                                                      د( بررسي كانكتور سيم كارت
5-    منظور از عبارت Rx چيست ؟
الف( دريافت             ب( ارسال              ج( امواج              د( سيگنال راديويي
6-     در گوشي هاي قديمي نوكيا آي سي COBBA مربوط به كدام قسمت از مدار مي شود ؟
الف( آنتن                ب( صوت                  ج( شارژ                   د( دوربين
7-    به پاك كردن برنامه سيستم عامل يك گوشي و پر كردن آن با يك برنامه چه مي گویند ؟
الف(  Install               ب(  Flash               ج(  Box           د(  Update
8-    آي سي FLASH چگونه با CPU ارتباط دارد ؟
الف( به صورت سريال          ب( به صورت موازي          ج( با USB           د( همه موارد
9-    حافظه EEPROM چگونه به CPU متصل مي شود ؟
الف ( سريال            ب( موازي                ج(  USB               د( همه موارد
10-                        كدام يك از معايب سوئيچ آنتن نيست ؟
الف( گوشي آنتن نمي دهد                               . ب( دستگاه شبكه را نمي شناسد .
ج( گوشي قطع مي شود                                   . د( گوشي پرش آنتن دارد .
11-                        كدام گزينه وظيفه ايجاد ساعت و تاريخ را به عهده دارد ؟
الف( كريستال RTC               ب(  CCONT       ج(  OSC          د( باتري پشتيبان
12-                        كدام قطعه وظيفه پردازش و كنترل تمامي اعمال طبقه آنتن را به عهده دارد ؟
الف (  GSM            ب(  WCDMA          ج(  RFSP            د(  CMT
13-                         خود به خود خاموش شدن گوشي و از دست دادن تنظيم تاريخ و ساعت مربوط به چيست ؟
الف( باتري پشتیبان               ب( ويروس              ج( پردازشگر             د( همه موارد
14-                        در كدام روش فقط يك پايه از CPU براي ساختن صفحه كليد استفاده مي شود ؟
الف( مستقيم                 ب( مقاومتي              ج( ماتريسي                 د( دايره اي
15-                        نام خطوطي كه ارتباط بين COBBA , CPU را برقرار مي كنند ، چيست ؟
الف(  Rx,Tx           ب(  PCM           ج (   GSM            د(  BTS
16-                        براي عیب یابی ايراد عدم شارژ چه روش آزمايشي صحيح است ؟
الف( آزمايش كردن ولتاژ ورودي و خروجي خود شارژ
ب( اندازه گيري ولتاژ سوکت باتری با اتصال شارژ به گوشي بدون باطري
ج( آزمايش خود باتري و مسير شارژ از روي نقشه
د( همه موارد
17-                         وقتي پيغام Phone Failed را مشاهده مي كنيد ، براي رفع اشكال كدام يك از عمليات زير را انجام مي دهيد
الف( فلش كردن                                   ب( تعويض آي سي FLASH
ج( تعويض سيم كارت سوخته                د( الف و ب
18-                         عدم گيرندگي گوشي در چيست ؟
الف( آنتن ، سوئيچ آنتن        ب( آي سي RF و VCO          ج(  FDK و   BPF           د( همه موارد
19-                        عدم فرستندگي گوشي در چيست؟
الف(آي سي پاور آمپلي فاير           ب(سوئيچ آنتن           ج( بورد گوشي            د(الف وب
20-                         كدام اشكال از طريق نرم افزاري رفع نمي شود؟
الف(  SIM Card Accepted                                    ب(  SIM Locked
ج (  Phone Locked                                                  د(  SIM Blocked
21-                        كدام اشكال مربوط به خود گوشي است؟
الف(  Call Barring        ب(  Phone Failed  ج(    No Connection    د(  Network Busy
22-                        كدام اشكال مربوط به سيم كارت و اجزاي آن نيست؟
الف(  Contact Service        ب(  Card Error          ج(   Wrong Card    د(  Check Card
23-                         براي تثبيت فركانس و هماهنگ شدن با BTS هاي مختلف در سطح شهر،از چه قطعه اي در بورد موبايل استفاده مي شود؟
الف(  OSC            ب(  Power Amp           ج(   VCO              د(آي سي HAGAR
24-                         عيب SAW در چيست؟
الف(تضعيف فركانس اصلي  BTS                    ب( تضعيف فركانس اصلي GSM
ج( تضعيف فركانس اصلي LAN                      د(افزايش بيشتر آنتن در سوئيچ آنتن
25-                        مولد فركانس براي عمليات مدولاسيون و دمدولاسيون چيست؟
الف(اشميت تريگر                 ب(  BTS               ج(كريستال  اصلی vctxo            د(  VCO
26-                        كدام گزينه جزو فركانس هاي كريستال اصلی  سيستم در گوشي هاي موبايل محسوب نمي شود؟
الف(    32 MHz         ب(  26MHz           ج(  38/4 MHz      د(  13 MHz
27-                        منظور از Band Pass Filter چيست؟
الف( فيلتر عبور كننده  ب(فیلتر باند عبور   ج(فیلتر ميان گذر        د( فيلتر پايين گذر
28-                        ساختار  فيلتر SAW چيست؟
الف( فيلتر LPF      ب( فيلتر BPF           ج( فيلتر كريستالي          د( هيچ كدام
29-                        ارتباط ميان Base Band و بخش RF چگونه برقرار مي شود؟
الف(   Signal       ب(  MAD2 WDI       ج(  CHAPS         د(  COBBA
30-                        كدام يك،از علائم اوليه جريان كشي غير عادي يك گوشي است؟
الف(گوشي بدون زدن كليد روشن/خاموش،جريان كمي مي كشد.
ب(گوشي بدون زدن كليد روشن/خاموش،اتصال كوتاهو جریان بيش از 500mA نشان مي دهد.
ج(گوشي بعد از زدن كليد روشن/خاموش روشن مي شود،ولي با جريان بالا.
د(همه موارد
​​​​​​​

قسمت چهارم عیب یابی

1-كدهاي مخفي وشماره سريال گوشي در كدام آي سي قرار دارند)در گوشي هاي قديمي(؟
الف(  FLASH    ب(  E2PROM     ج(  ROM     د(  RAM
 2- فایلPM مربوط به تنظیمات چه بخشي از گوشي است؟
الف(آنتن     ب( زبان      ج( تنظيمات      د( تصاوير
3-آي سي UI در گوشی0 331 از چه نوعي است؟
الف( BGA    ب(  BGY         ج( SMD      د(  IMD
4- آي سي TAHVO در گوشي هاي سري نوكياي BB5 چه كاري انجام مي دهد؟
الف( آنتن دهي    ب( كنترل شارژ      ج( نور پس زمينه       د(گزينه ب ج
5- نام ديگر آي سي POWER در سري گوشي هاي قديمي نوكيا چيست؟
الف( COBBA    ب(  HAGAR          ج(  CHAPS          د(  CCONT
6-كدام قطعه زير به صورت مستقيم به باتري وصل مي شود؟
الف(  RF     ب(  PF        ج(    CPU       د(  CCONT
7- پيغام No Charge به چه معنايي است؟
الف( تكميل شارژ باتري     ب( خود شارژي     ج( عدم قبول شارژ       د(شارژ كاذب
8-وظيفه PLL چيست؟
الف( قفل كردن روي فركانس خاص                   ب( نگهداري از قطعات
ج( توليد فركانس                                               د(تقويت سيگنال
 9-R22 بين كدام آي سي ها قرار دارد؟
الف(  CPU,RF           ب(  PF,CPU            ج(  RF,PF             د(  CCONT,CHAPS
10- منظور از LNA چيست؟
الف(يك تقويت كننده كم نويز است     . ب( كنترل كننده خودكار فركانس است.
ج(يك تقويت كننده قدرت است          . د(قفل كننده روي فركانس خاص است.
11- LNA به كار رفته در مدار آنتن گوشي هاي موبايل،چگونه مداري است؟
الف( حلقه قفل شده در فاز                             ب( سينتي سايزر
ج( تقويت كننده با اغتشاش كم                      د(آشكارساز فاز
12- در گوشي هاي جديد پايه هاي آي سي FLASH از چه نوعي است؟
الف(  BGA          ب(   BGY      ج(  SMD            د(  Micro BGA
13-منظور از LPF چيست؟
الف(يك فيلتر پايين گذر است.                     ب( يك فيلتر ميان گذر است.
ج(يك فيلتر ميان نگذر است.                         د( يك فيلتر بالا گذر است.
14- پيغام System Failur در كدام گوشيها صادر میشود؟
الف( نوكيا        ب( سوني اريكسون       ج(موتورولا        د( سامسونگ
15- قطعات  سلف،ديود يكسوساز و ترانزيستور سوئيچينگ عناصر تشكيل دهنده کدام مدار میباشند؟
الف( سيم كارت    ب(صفحه نمايش رنگي           ج(مدار SMPS         د(كريستال ساعت
16- كدام مورد زير از قسمت هاي اصلي گوشي نيست؟
الف(  UIF       ب( مادر بورد         ج( آنتن         د( سيم كارت
17-كدام يك از قطعات زير در ارسال سیگنال نقش دارد؟
الف(  PA           ب( فيلتر Duplexer         ج( فيلتر Tx          د( تمام موارد
18-كار كدام يك از موارد زير مدولاسيون و دمدلاسيون نيست؟
الف(  RF        ب(  AF         ج(   HAGAR                د(گزينه الف وب
19- كدام مورد زير فركانس كريستال اصلي يا همان OSC است؟
الف(     32/768 KHz         ب(  26 MHz     ج(  32/678 KHz      د(  32/768 MHz
20- فيلترها در موبايل از چه نوعي مي باشند؟
الف( بالاگذر      ب( ميان گذر      ج( پايين گذر        د( ميان نگذر
21- نام ديگر POWER SUPPLY چيست)در گوشي هاي قديمي نوكيا(؟
الف( آي سي   RF       ب(  CCONT      ج(  COBBA     د(  HAGAR
22- در كدام دسته از گوشي ها،آي سي UEM ديده مي شود؟
الف(  DCT 3        ب(  WD2/DCT4     ج(  BB5            د(  DCTL
23-در سري BB5 نوكيا،آي سي شارژ با چه نامي شناخته مي شود؟
الف(  RETU        ب(  OMAP     ج(  TAHVO      د(  RAP3G
24- در سري BB5 نوكيا،آي سي تغذيه با چه نامي شناخته مي شود؟
الف(   RETU      ب(  TAHVO      ج(  VILMA       د(گزينه الف و ج
25-در گوشي هاي قديمي نوكيا،مثل0 331 ،آي سي شارژ با چه اصطلاحي شناخته مي شود؟
الف(  CCONT      ب(  VCO      ج(  COBBA         د(  CHAPS
26-نحوه اتصال PF بر روي بورد به چه صورتي است؟
الف(  BGA     ب(     BGY     ج(    SMD      د( هر سه مورد
27-عدم ارسال صدا مربوط به كدام قطعه است؟
الف( بلندگو        ب( ميكروفون       ج( بازر      د( ويبره
28- در E2PROM گوشي چه اطلاعاتي ذخيره مي شود؟
الف(  PF      ب(  RF      ج( باتري       د( باتري و PF
29- در E2PROM گوشي چه اطلاعاتي ذخيرنمي شود؟
الف( شماره سريال گوشي                          ب( شماره سريال سيم كارت
 ج( كدهاي مخفي گوشي                            د( اطلاعات باتري
30-کدام گزینه وظيفه آي سي شارژ در گوشي نيست؟
الف(كنترل ولتاژ و جريان در حين عمل شارژ                     ب( شارژ باتري اصلي و باتري پشتيبان
ج(قطع به موقع عمل شارژ با تکمیل شدن شارژ باتری        د(تقسیم ولتاژ بین سایر قطعات
 

قسمت پنجم عیب یابی

-كار آي سي RAM چيست؟
الف(يك نوع حافظه موقت به عنوان کمک  CPU در زمان پردازش است          . ب(وظیفه هماهنگي بين FLASH و CPU را دارد.
ج( يك نوع حافظه دائمي براي CPU است                                              . د(گزينه الف و ب
2-کدام گزینه در مورد اجزاء داخلی قطعه CPU صحیح است  ؟
الف(  DSP-E2PROM-ASIC                               ب(  ASIC-E2PROM-FLASH
ج(  ASIC-MCU-DSP                                        د(  MCU-FLASH-E2PROM
3-کدام تعريف MCU  صحیح است  ؟
الف( كنترل كننده بخش آي سي IF است                         . ب( پردازشگر اصلي CPU است .
ج( پردازشگر قسمت سيم كارت است                            . د( كنترل كننده راه انداز و آي سي مربوط به آنهاست .
4- كدام گزينه در مورد CPU صحيح نيست ؟
الف( پايه هاي CPU براي ارتباط دادن آن با بلوك هاي ديگر مورد استفاده قرار میگیرد .
ب( تغذيه CPU و حافظه ها از آي سي CCONT فراهم مي شود .
ج(  CPU فقط به عنوان يك پردازشگر عمل نمي كند و مي تواند تقويت سيگنال ها را نيز انجام دهد .
د(  CPU بايد با حافظه هاي موقت و دائم در ارتباط باشد .
5- كدام گزينه در مورد اتصالات صفحه كليد به CPU صحيح نيست ؟
الف( در روش مستقيم ، يك پايه از كليدها مشترك مي شود و پايه ديگر هر كليد به صورت مستقيم به CPU متصل مي گردد .
ب( در روش ماتريسي ، هدف كاهش پايه هاي صفحه كليد است .
ج( در روش مقاومتي ، دو پايه از CPU براي ساختن صفحه كليد استفاده مي شود .
د( گزينه ب و ج
6- فركانس CPU از چه طريقي تولید و آماده  مي شود ؟
الف( دادن يك خروجي فركانس از آي سي HAGAR به CPU                 ب( داشتن يك كريستال مجزا براي CPU
ج( گزينه الف و ب                                                                 د( هيچكدام
7- چرا به محض فشرده شدن كليد روشن / خاموش ، گوشي روشن نمي شود ؟
الف( تا از عملكرد بي دليل آن جلوگيري شود .
ب( چون تا رسيدن ولتاژ از CCONT , CPU و به دنبال خوانده شدن صفحه كليد مدتي طول خواهد كشيد .
ج( چون بايد برنامه عملكرد CPU ، به محض فشرده شدن كليد از حافظه FLASH خوانده شود و اين مدتي طول مي كشد .
د( گزينه ب و ج
8- سرعت بالا آمدن گوشي خيلي كاهش يافته است . ايراد از كجاست ؟
الف( وجود ويروس      ب( ايراد در حافظه RAM        ج( سوختگي آي سي تغذيه        د( گزينه الف و ب
9- كدامیک از گزينه ها زیر در مورد نام ديگر CPU صحیح است ؟
الف( MAD2               ب(  UPP          ج(  OMAP        د( همه موارد
 10-LNA در بلوك RF به چه منظوري است ؟
الف( فيلتر                                          ب( اصلي ترين قطعه به عنوان تقویت در بلوك RF
ج( تقويت كننده نويزهاي كم                       د( همه موارد
11- هدف از استفاده LNA در برد گوشي چيست ؟
الف( تقويت ارسال                          ب( تقويت سيگنالهاي دريافتي
ج( تقويت ارسال و دريافت                 د( يك فيلتر در مدار دريافت
12-وظيفه كريستال يا اسيلاتور چيست ؟
الف( توليد ولتاژ                                      ب( تبديل جريان DC به -AC
ج( تبديل جريان AC به  DC                        د( توليد موج هاي سينوسي
13-فركانسي كه كريسنال ساعت توليد مي كند، چقدر است ؟
الف(  MHZ 32/768              ب(  HZ 32/768              ج(  GHZ 32/768           د(  KHZ 32/768
14-در كدام گزينه ، فركانس هاي كريستال اصلي قيد شده است ؟
الف(    MHz -15 MHz – 34/8 MHz 26                 ب(  MHz -13 MHz – 38/4 MHz 26 MHz 19/5
ج(  MHz -13 MHz -17/5 MHz 16                       ج(  MHz -38/4 MHz -13 MHz 19/5- 17/5 MHz
15-وظيفه كريستال اصلي چيست ؟
الف( توليد فركانس براي راه اندازي CPU و در حالت پايدار قراردادن CPU
ب( توليد موج مربعي براي راه اندازي CPU و در حالت پايدار قراردادن CPU
ج( توليد پالس ساعت براي راه اندازي CPU و در حالت پايدار قراردادن CPU
د( توليد فركانس و فعال كردن آي سي IF براي عمل مدولاسيون
16-كدام تعريف براي كليد روشن / خاموش صحيح است ؟
الف( اگر كليد روشن / خاموش فشرده نشود ، ولتاژ آن به زمين هدايت مي شود .
ب( اگر كليد روشن / خاموش شود ، ولتاژ آن به CCONT و CPU هدايت مي شود .
ج( كليد روشن / خاموش به غير از اتصال به CPU به آي سي CCONT نيز متصل مي شود
د( هيچ كدام
17- در گوشي هاي سامسونگ ، آي سي صوت با چه قالبي طراحی شده  است ؟
الف( مستقل است             ب( در قالب UEM             ج( در قالب  CPU         د( در قالب آي سي FLASH
18-مقاومت آزمايش شارژ در بين كدام قطعات قرار دارد ؟
الف( كليد روشن / خاموش و شارژ                   ب( باتري و شارژ
ج( شارژ و كليد روشن / خاموش                     د( باتري و كليد روشن / خاموش
19- نرم افزار راه انداز موبايل چه نام دارد ؟
الف(  RAM                   ب(  CPU           ج(   FLASH          د(  EEPROM
20-كدام قسمت از گوشي بيشترين شارژ را مصرف مي كند ؟
الف( مدار شارژ         ب( مدار صوتي           ج( مدار  PF           د( مدار حافظه
21-كدام يك از اشكالات آي سي FLASH محسوب نمي شود ؟
الف( روشن نشدن گوشي         ب( عدم آنتن دهي            ج( عدم شناسايي سيم كارت         د( عدم وجود صدا
22- كار آي سي PF چيست ؟
الف( تقويت سيگنال هاي ورودي و خروجي               ب( تقويت سيگنال هاي ورودي
ج( تقويت سيگنال هاي خروجي                              د( جدا سازي Tx و Rx
23- فيلتر ESD چه عملي را انجام مي دهد ؟
الف( تفكيك سيگنال هاي ديجيتال                                           ب( تضعيف ولتاژ هاي خروجي
ج( ممانعت از تخليه بارهاي الكتريكي روی پردازنده                     د( تقويت سيگنال هاي ديجيتال
24- قسمت هاي مختلف حافظه FLASH در گوشی ها نوکیاعبارتند از :
الف(  PWM , MCU , PM , PPM                             ب(  MCU , PPM , PMM , PM
ج(   PM , PMM , PWM , PCM                             د(  MCU , PM , RAM , CPU
25- انواع حافظه هايي كه در برد گوشي موبايل ممكن است استفاده شوند ، كدام است ؟
الف(  RAM-PROM-FLASH                        ب(  SRAM-EPROM-EEPROM-FLASH
ج(  FLASH-RAM-EEPROM                         د(  FLASH-RAM-EPROM-SRAM
26- نقش فيلتر SAW چيست ؟
الف( حذف ولتاژ DC از فركانس هاي تقويت شده دريافتي                ب( حذف فركانس هاي مزاحم و كانال هاي همسايه
ج( حذف نويز يك بلوك به بلوك ديگر                                        د( گزينه الف و ج
27-نام ديگر كريستال RTC چيست؟
الف(   SLEEP CLOCK            ب(  CLOCK             ج(  VBB              د(هيچ كدام
28- انواع روش هاي ارتباطات ديجيتال بين دو واحد كدام گزينه است؟
الف( موازي- مقاومتي-– PCM                            ب(مستقيم- PCM - سريالي
ج( ماتريسي- موازي-- PCM                              د (  PCM  سريالي- موازي
29- در گوشي هاي موبايل،براي اتصال پايه هاي صفحه كليد به CPU بيشتر از كدام روش استفاده مي شود؟
الف( روش مستقيم          ب(روش مقاومتي          ج( روش ماتريسي             د(گزينه الف و ج
30- يكي از جديدترين روش هاي اتصال پايه هاي صفحه كليد به آي سي پردازشگر كدام گزينه است؟
الف( مستقيم             ب( ماتريسي                ج( مقاومتي                     د(گزينه الف و ج​​​​​​​

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش